Modellen

Binnen het waterbeheer wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van computermodellen. Bij het gebruik van modellen is het van belang inzicht te hebben in de gebruikte modelconcepten en de wijze waarop deze in onderlinge samenhang binnen het model zijn toegepast. Deze informatie is cruciaal teneinde binnen modellen op de juiste wijze gebruik te kunnen maken van de nodige schematisaties en parametrisering. Ook de schaal van gegevens in relatie tot het toegepaste model speelt hierbij een belangrijke rol. Binnen AtlaTerra is veel ervaring met het gebruik en de gebruiksbeperkingen van grondwaterstromingsmodellen, oppervlaktewatermodellen en onverzadigde zone modellen. Voor nadere informatie wordt verwezen naar onderstaande publicaties: