Klimaatadaptatie

Het klimaat is aan verandering onderhevig. De klimaatverandering komt vooral tot uiting in het frequenter voorkomen van extreme weersomstandigheden. De toename van het aantal hittegolven, lange perioden van droogte en hevige stortbuien zijn hier kenmerkende voorbeelden van. Het is evident dat de toename van weersextremen zal leiden tot een toename van schade waar we als samenleving op adequate wijze mee om moeten gaan. Klimaatadaptatie is het proces waarbij de samenleving zich aanpast aan de verwachte klimaatverandering en de effecten daarvan. Klimaatadaptatie is van belang om de schade die gepaard kan gaan met klimaatverandering te beperken en de kansen die de klimaatverandering biedt te benutten. Hierbij is het niet alleen van belang om inzicht te hebben in de verwachte effecten van klimaatverandering maar ook de effectiviteit van maatregelen teneinde nadelige gevolgen van klimaatverandering op adequate wijze te kunnen mitigeren. Binnen AtlaTerra is veel kennis over de effecten van klimaatverandering op de waterhuishouding en de adaptatiemogelijkheden waarmee hier op kan worden geanticipeerd. Voor nadere informatie wordt verwezen naar onderstaande publicaties: