Beekherstel en hermeandering

Waterschappen in Nederland werken op veel plekken aan beekherstel met aandacht voor natuurontwikkeling en waterberging. Bij beekherstel gaat het om het oplossen van wateroverlast en het voldoen aan de normen die naar aanleiding van het Nationaal Bestuursakkoord Water in de Waterwet zijn vastgelegd (NBW-normen). Daarnaast is er in het kader van de kaderrichtlijn water (KRW) een opgave om de waterkwaliteit te verbeteren en hebben de recente droge jaren de noodzaak voor het zuinig omgaan met water nog eens duidelijk gemaakt. Beekherstel is dan ook een ruimtelijke opgave waarbij het de kunst is om de verschillende opgaven en belangen gebalanceerd af te wegen waardoor haalbare duurzame inrichtingsmaatregelen kunnen worden genomen die gedragen worden door de streek. Binnen AtlaTerra is veel kennis over beekherstel en het hermeanderen van beken. Deze kennis is in het kader van een project 'Klimaat en beken' gebruikt om de potenties voor hermeandering onder natuurlijke omstandigheden modelmatig te kunnen beschrijven en is tevens aanleiding geweest voor het oprichten van een CoP (Community of Practice) Hermeandering Beken. Voor nadere informatie wordt verwezen naar onderstaande publicaties:

  • Reconstructie van de historische hydrologie: Gaast, J.W.J. van der en H. Th. L. Massop (2007). Reconstructie van de historische hydrologie. H2O (7). p.36-40.
  • Stream Morphology: van der Gaast, J. W. J. (2002). Stream morphology. In P. E. V. van Walsum, P. F. M. Verdonschot, & J. Runhaar (Eds.), Effects of climate and land-use change on lowland stream ecosystems (pp. 79-86). (Alterra-rapport; No. 523). Wageningen: Alterra.
  • Effects of stream hydrology and stream morphology: van Walsum, P. E. V., & van der Gaast, J. W. J. (2002). Effects on regional hydrology and stream morphology. In P. E. V. van Walsum, P. F. M. Verdonschot, & J. Runhaar (Eds.), Effects of climate and land-use change on lowland stream ecosystems (pp. 133-143). (Alterra-rapport; No. 523). Wageningen: Alterra.