Klimaatadaptatie

Het klimaat is aan verandering onderhevig. De klimaatverandering komt vooral tot uiting in het frequenter voorkomen van extreme weersomstandigheden. De toename van het aantal hittegolven, lange perioden van droogte en hevige stortbuien zijn hier kenmerkende voorbeelden van. Het is evident dat de toename van weersextremen zal leiden tot een toename van schade waar we als samenleving op adequate wijze mee om moeten gaan. Klimaatadaptatie is het proces waarbij de samenleving zich aanpast aan de verwachte klimaatverandering en de effecten daarvan. Klimaatadaptatie is van belang om de schade die gepaard kan gaan met klimaatverandering te beperken en de kansen die de klimaatverandering biedt te benutten. Hierbij is het niet alleen van belang om inzicht te hebben in de verwachte effecten van klimaatverandering maar ook de effectiviteit van maatregelen teneinde nadelige gevolgen van klimaatverandering op adequate wijze te kunnen mitigeren.

  • Toenemende watervraag dwingt tot keuzes: Gaast, J.W.J. van der (2019). Toenemende watervraag dwingt tot keuzes. in: V-focus, jaargang 16, nr 5, pag. 36 - 38.
  • Effecten van klimaatverandering op de watervraag in de Nederlandse groene ruimte: Gaast, J.W.J. van der, H. Th. L. Massop en H. R. J. Vroon, 2009. Effecten van klimaatverandering op de watervraag in de Nederlandse groene ruimte : analyse van de waterbeschikbaarheid rekeninghoudend met de freatische grondwaterstand. Alterra-rapport 1791, ISNN 1566-7197. Alterra, Wageningen.
  • Klimaatgedreven verzilting: Paulissen, M.P.C.P., S.A.M. van Rooij, J.W.J. van der Gaast, H. Th. L. Massop en P.A. Slim, 2011. Klimaatgedreven verzilting: betekenis voor natuur en mogelijkheden voor klimaatbuffers : handreiking voor terreinclusters van Natuurmonumenten. Alterra-rapport 2161, ISNN 1566-7197. Alterra, Wageningen.
  • Klimaatverandering, zeespiegelrijzing en bodemdaling: Kwakernaak, C., K.W. Ypma, J.A. Klijn, P.J.T. van Bakel en J.W.J. van der Gaast, 1998. Klimaatverandering, zeespiegelrijzing en bodemdaling; ruimtelijke aspecten van veranderingen in de waterhuishouding. Rapport 618. DLO-Staring Centrum, Wageningen.