Bedrijfsfilosofie

De bedrijfsnaam AtlaTerra is een samenvoeging van Atla, een Noorse godin van het water en Terra dat staat voor aarde/bodem. Het bedrijf is opgericht door Jaco van der Gaast en heeft als doel kennisoverdracht over de interactie tussen bodem, water, landbouw en natuur te bevorderen.

Het Logo is geïnspireerd op basis van de triquetra, een symbool waarvan de Latijnse naam driehoek betekent. Het staat symbool voor de wijze waarop bodem, water en vegetatie/landgebruik op elkaar ingrijpen en met elkaar verweven zijn. Deze verwevenheid is van belang omdat ze via allerlei processen op elkaar inwerken en het versnipperde landschap in Nederland in belangrijke mate hebben bepaald. De cirkelvormige bogen symboliseren het vaak cyclische verloop van natuurlijke processen zoals het verloop van de seizoenen en kringloop van het water.

Het logo staat ook symbool voor de werkwijze van AtlaTerra. Een werkwijze waarbij zowel gekeken wordt naar het gehele systeem als de onderlinge samenhang. De interacties binnen zowel het fysische systeem als de menselijke interacties.

De focus van AtlaTerra ligt dan ook op het doorgeven van kennis. AtlaTerra doet dit bij voorkeur via een detachering. Een detachering om binnen een beperkte tijd invulling te geven aan vragen die binnen een organisatie actueel zijn. Door dit via een detachering op te pakken kun je gezamenlijk een proces opstarten om naar het gewenste resultaat toe te werken. Het kan hierbij gaan om het ontwikkelen van instrumenten, producten of om het gezamenlijk oppakken van gebiedsprocessen. Op deze manier wordt het een gezamenlijk proces of product dat op een natuurlijke wijze naadloos aansluit op hetgeen dat vanuit de organisatie gewenst is. Daarnaast zijn alle betrokkenen volledig van alle ins en out op de hoogte. Het zal duidelijk zijn dat dit grote voordelen heeft voor de toepasbaarheid van resultaten en het inzetten van eventuele vervolgtrajecten.

Een geheel andere wijze van kennisoverdracht is het middels onderzoeks- en wetenschapsjournalistiek schrijven van artikelen. Artikelen waarin actuele onderwerpen over bodem, water, landbouw en natuur op heldere wijze worden uitgediept.