Ecohydrologie

Binnen de ecohydrologie wordt gekeken naar de relatie tussen ecologische en hydrologische systemen. Binnen natuurgebieden gaat het dan vaak om standplaatscondities, waarbij zowel water als bodem een belangrijke rol spelen. Verdroging van natuur is in Nederland een prominent probleem. Om standplaatscondities te verbeteren worden vaak vernattingsmaatregelen voorgesteld. Dergelijke maatregelen hebben vaak een relatie met de omgeving waardoor gedegen kennis over het effect van maatregelen en de interactie tussen landbouw en natuur het draagvlak voor maatregelen kan ondersteunen. Binnen AtlaTerra is veel kennis over verdroging, de effectiviteit van antiverdrogingsmaatregelen en de interactie tussen landbouw en natuur. Voor nadere informatie wordt verwezen naar onderstaande publicaties: