Bodemdaling

In een groot deel van Nederland daalt de bodem door o.a. inklinking en oxidatie van klei- en veenlagen. Deze processen spelen zich af in de bovenste meters van de bodem. Door verschillen in de ondiepe bodemopbouw ontstaan vaak op korte afstand, grote verschillen in bodemdaling hetgeen kan leiden tot schade aan gebouwen en infrastructuur. Ook landbouw en natuur hebben te maken met een geleidelijke daling van het maaiveld. De veenweide gebieden die te kampen hebben met veenoxidatie waar bovendien CO2 bij wordt uitgestoten zijn hier een kenmerkend voorbeeld van. Het wordt dan ook voor waterschappen steeds lastiger het waterpeil voor de verschillende gebiedsfuncties goed op elkaar af te stemmen. Daarnaast nemen de kosten van het waterbeheer alleen maar toe. Voor het nemen van maatregelen is het dan ook van groot belang inzicht te hebben in de effectiviteit en geschiktheid van maatregen. Deze worden bepaald door de fysische omstandigheden in een gebied. Nadat deze effectiviteit op objectieve wijze zijn vastgesteld kunnen de effecten van keuzes in beeld worden gebracht. Keuzes die uiteindelijk vooral zullen afhangen van de wensen en mogelijkheden van de verschillende gebruiksfuncties in een gebied. Binnen AtlaTerra is veel kennis over de waterhuishoudkundige eigenschappen van veengebieden. Voor nadere informatie wordt verwezen naar onderstaande publicaties: