Bodem en bodemhydrologie

De bodem is voor vegetatie en landgebruik de schakel tussen de beschikbaarheid van water en de groeiomstandigheden. Naast water is ook bodemvruchtbaarheid voor deze omstandigheden van belang. De bodem is dan ook een belangrijke gegeven voor modellen. Het blijkt echter lang niet altijd eenvoudig de bodemkundige omstandigheden zodanig om te zetten in modelparameters dat deze aansluiten bij de in het model gemodelleerde concepten. Hierbij spelen bodemopbouw, gelaagdheid en de doorlatendheids- en vochtkarakteristiek een belangrijke rol. Binnen AtlaTerra is veel ervaring om op verantwoorde wijze de bodemkundige gesteldheid, al dan niet via modellen, te vertalen naar de te verwachte effect van maatregelen. Voor nadere informatie wordt verwezen naar onderstaande publicaties: