Profiel Jaco van der Gaast

Sinds 2019 werk ik als senior adviseur bij AtlaTerra. AtlaTerra is door mij opgericht. Niet zozeer omdat ik een echte ondernemer ben maar vooral om mijn onafhankelijkheid te kunnen waarborgen. Speerpunt van mijn werkwijze is dan ook het geven van objectief advies via het delen van kennis, hetgeen ook tot uiting komt in mijn journalistieke werkzaamheden als freelance onderzoeks- en wetenschapsjournalist (AtlaMedia). Ik heb ruim 25 jaar ervaring als wetenschappelijk onderzoeker fysische geografie met als specialisatie (geo)hydrologie. Mijn ervaring bestaat voornamelijk uit het opzetten, leiden en uitvoeren van projecten op het gebied van bodem- en waterbeheer. Het kan hierbij zowel gaan om beleidsondersteunend onderzoek als om regionaal of lokaal praktijkadvies voor complexe inrichtings- en beheervraagstukken. Mijn vakinhoudelijke kennis beslaat alle aspecten van het ondiepe grondwater, de onverzadigde zone, landbouwwaterhuishouding, de interactie tussen grond- en oppervlaktewater, hermeandering en beekherstel. Daarnaast heb ik ruime werkervaring die varieert van veldwerk tot modellering, kennisoverdracht en de vertaling naar beleidsadviezen.

Meerwaarde in projecten

 

Als senior adviseur heb ik veel onderzoek verricht naar het functioneren van watersystemen in algemene zin en beeksystemen in het bijzonder, waarbij de interactie
tussen grond- en oppervlaktewater een belangrijke rol speelt. Hierbij heb ik veel kennis en ervaring opgedaan op het gebied van klimaatverandering, verdroging,
vernatting en de effecten hiervan op landbouw en natuur. Daarnaast heb ik veel kennis en ervaring met het bepalen van praktijkgerichte maatregelen om eventuele
negatieve effecten van maatregelen zo goed mogelijk te compenseren. Voor het kiezen van haalbare duurzame maatregelen is het vooral van belang dat de
effectiviteit van maatregelen op de juiste wijze worden bepaald. Ook kennisoverdracht speelt bij het oplossen van complexe vraagstukken, om tot een duurzame
inrichting van het watersysteem te komen, vaak een belangrijke faciliterende rol. Hierdoor kan ik dan ook gebruikmakend van mijn vakinhoudelijke kennis en
ervaring een brugfunctie vervullen tussen de praktijk, het onderzoek, het beleid en maatschappelijk relevante ontwikkelingen. Een brugfunctie die bijdraagt aan
verbinding waardoor draagvlak kan ontstaan voor haalbare duurzame oplossingen voor complexe vraagstukken.

Specialismen:

 

 • Geohydrologie
 • Bodem en bodemhydrologie
 • Grondwatertrappen (Gt) en grondwaterdynamiek (Gd)
 • Landbouwwaterhuishouding/agrohydrologie
 • Waterbeheer in natuurgebieden (ecohydrologie en verdroging)
 • Systeemanalyse: landschap, bodem en water (kwel en wegzijging)
 • Beekherstel en hermeandering
 • Wateroverlast, Stroomgebieds- en afvoerhydrologie
 • Klimaatadaptatie
 • Bodemdaling
 • Waterkwaliteit
 • Monitoring
 • Modellering
 • Geschiktheidsonderzoek, potenties voor landbouw en natuur
 • Schadeonderzoek: droogteschade, vernattingsschade en zoutschade
 • Infrastructuur: waterhuishouding, waterkwaliteit en schade
 • Gebiedsprocessen