Atla Terra

  1. AtlaTerra is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van bodem, water en klimaat. Daarnaast is AtlaTerra een journalistiek bureau voor onderzoeks- en wetenschapsjournalistiek.

AtlaTerra is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van bodem, water en klimaat. Daarnaast is AtlaTerra een journalistiek bureau voor onderzoeks- en wetenschapsjournalistiek.

In het kleine Nederland is de beschikbare ruimte beperkt. De ruimtelijke gebruiksfuncties zoals landbouw, natuur, stedelijk gebied en infrastructuur zijn hierdoor sterk verweven. De optimale waterhuishoudkundige omstandigheden voor deze ruimtelijke functies kunnen sterk van elkaar verschillen waardoor tegengestelde belangen kunnen ontstaan. Om deze tegengestelde belangen te overbruggen kan onafhankelijk onderzoek en advies een belangrijke rol spelen.

In de praktijk zien we maar al te vaak dat men door tegengestelde belangen juist tegenover elkaar komt te staan. Dit wordt mede veroorzaakt doordat adviezen gebaseerd op modellen lang niet altijd overeenkomen met de werkelijkheid waardoor deze niet herkenbaar zijn. Toch wordt vaak kennis ontleend aan modellen terwijl modellen alleen maar een hulpmiddel zijn om bijvoorbeeld het effect van maatregelen te laten zien.

Ook metingen zijn niet zaligmakend. Deze kunnen bijvoorbeeld verkeerd worden geïnterpreteerd. Metingen vormen wel vaak de basis voor modellen en (beleids)beslissingen. Het adagium ‘meten is weten’ is dan ook alleen toereikend als we weten wat we meten.

Het gebruik van statistiek wordt vaak als objectief alternatief gezien en lijkt daardoor vaak een goed alternatief. Statistiek wordt echter maar al te vaak toegepast zonder de betekenis van meetgegevens en de causaliteit van relaties te controleren.

De kloof tussen theorie en praktijk kan alleen worden overbrugd als wordt gekozen voor een integrale benadering. Een benadering waarbij systeemkennis vanuit de praktijk naadloos aansluit bij de theorie waarbij alle mechanismen in hun werkelijke samenhang worden gezien.

AtlaTerra kan voor u deze brugfunctie invullen. Een brugfunctie door vanuit de kennis van het systeem te kijken naar de achterliggende betekenis van meetresultaten en modellen. Dit kan er voor zorgen dat men niet meer tegenover elkaar staat. In pl aats hierv an kan worden uitgegaan van de juiste uitgangspunten die voor alle betrokkenen herkenbaar zullen zijn. Door deze in formatie voor iedereen op een transparante wijze inzichtelijk te maken vormt het de sleutel tot begrip, hetgeen het draagvlak ten goede komt. D it kan A tlaTerra op onafhankelijk & deskundig wijze voor u doen door:

  • Het uitvoeren van onderzoeks en adviesopdrachten;
  • Detacheringswerkzaamheden binnen uw organisatie;
  • Het begeleiden van gebiedsprocessen;
  • Het bemiddelen bij geschillen;
  • Informatieoverdracht .